مبل دیوان

 

مبل مدل دیوان مبلی را نشیمن بسیار راحت ظاهر و طراحی مدرن در عین حال کلاسیک می باشد